Bringing good suff

ข่าวสาร

มีนาคม 2557:
บริษัท เวกเตอร กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ
กุมภาพันธ์ 2556:
การก่อตั้งของบริษัท P.T. Vector ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ตุลาคม 2555:
Vector Group Pte Ltd ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
มิถุนายน 2555:
Vector Group International Limited ได้ก่อตั้งขึ้นที่ฮ่องกง